...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Dayanıqlı İnkişaf

Dayanıqlı İnkişaf

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Beynəlxalq Elmi Konfrans 2017
İnternational Scientific Conference on Sustainable Development 2017

Comments are closed
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.